CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cán bộ, công chức xã Yết Kiêu sử dụng hòm thư điện tử công vụ
05/01/2023 09:47:23

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước;Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của  hủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.Căn cứ Thông tư 01/2019/TT- BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định Quy trình, trao đổi, lưu trử, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức. Căn cứ Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 20/6/2018 được áp dụng đối với tất cả các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hải Dương tham gia khai thác, sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương góp phần tận dụng các phương tiện công nghệ thông tin hiện có để nâng cao hiệu quả làm việc. Đặc biệt, quy định chi tiết về việc quản lý và sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh Hải Dương đảm bảo ứng dụng triệt để, hiệu quả hệ thống thư điện tử, một trong những ứng dụng quan trọng của mạng máy tính, Internet vào việc trao đổi thông tin. 12/12 Cán bộ công chức UBND xã Yết Kiêu đã được cấp hòm thư công vụ và 100 % số cán bộ công chức sử dụng trong công việc hàng ngày.

Mỗi cán bộ, công chức của UBND xã Yết Kiêu khi được cung cấp hộp thư điện tử thuộc hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập hộp thư cá nhân. Trong trường hợp mất mật khẩu phải thông báo ngay cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông - đơn vị trực tiếp quản lý, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, an toàn và bảo mật thông tin cho hoạt động của hệ thống Thư điện tử công vụ tỉnh để thay đổi mật khẩu mới. Mỗi cá nhân có trách nhiệm sử dụng và quản lý hộp thư điện tử thuộc hệ thống Thư điện tử đúng mục đích, chỉ sử dụng hộp thư điện tử được Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập để trao đổi công việc, chịu trách nhiệm về thông tin khi gửi, nhận qua hộp thư điện tử, quản lý, lưu trữ các thư điện tử cá nhân bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng.
       Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương đã thể hiện nhận thức đúng đắn về lợi ích của hệ thống thư điện tử trong công việc, từng bước ứng dụng hệ thống thư điện tử và các hệ thống thông tin khác trong quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương theo đúng yêu cầu tại Chỉ thị 34/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Cùng với đó, Quyết định này đi vào thực hiện sẽ góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống thư điện tử trong công việc, tiến tới hiện thực hoá mô hình văn phòng không giấy trong tương lai..   

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 213
Trước & đúng hạn: 213
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 05:40:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ YẾT KIÊU - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: PHẠM VĂN DU - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: UBND XÃ YẾT KIÊU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

Điện thoại: 0915.888.975

Email: phamdugiahoa@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 3
Tất cả: 22,998